70 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δέλτα

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Δέλτα, που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, Νικ. Πλαστήρα 13 Τ.Κ. 574 00 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:1 ΤΕ Μηχανολόγος Οχημάτων
2 ΔΕ Χειριστές αγροτικού ελκυστήρα
3 ΔΕ Τεχνίτες οχημάτων
3 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
3 ΔΕ Οδηγών φορτηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΔΕ Χειριστής Ανυψωτικού Μηχανήματος (καλαθοφόρου)
2 ΔΕ Χειριστής Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα Φορτωτή (τύπου JCB)
2 ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι
22 ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών καθηκόντων
30 ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ, Νικ. Πλαστήρα 13, Τ.Κ. 574 00, Σίνδος (τηλ. επικοινωνίας 2313300502 και 2313300546). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.