9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρου)
1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ Χειριστών (Μ.Ε. Εκσκαφέας – Φορτωτής)
1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Οχημάτων)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, Πραξιτέλους Κονδύλη και Κοσμοπούλου 1, Τ.Κ.27065, Αρχαία Ολυμπία Ν. Ηλείας, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου Κολόκα Πολύβιου (τηλ. επικοινωνίας: 2624022250). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.