10 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις
ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Βελτίωση κατά τμήματα 2ης Επαρχιακής Οδού (Ντιπίου- Παπάδου-Πλωμαρίου)» του 6ου υποέργου «Έργα Αρχαιολογίας/Λαγκάδα – Βελτίωση κατά τμήματα 2ης Επαρχιακής Οδού (Ντιπίου-Παπάδου-Πλωμαρίου)».
1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός
1 ΤΕ Φωτογράφος
3 ΔΕ Εργατοτεχνίτης
5 ΥΕ Ειδικευμένος εργάτης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου Σαπφούς 22-Μυτιλήνη Τ.Κ.81100- Λέσβος, υπόψη κας Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (http://www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
(Υποβολή αιτήσεων από 6-11-2015 έως 12-11-2015).

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr

Από το Blogger.