14 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Καβάλας, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης) ανακοινώνουν την
πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων [δύο (2) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, οκτώ (8) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ και τεσσάρων (4) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς Καβάλας, Ξάνθης και Έβρου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
8 ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
4 ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (ώρες υποβολής 08.30 – 13.30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης τους κωδικούς θέσεων που επιδιώκει και θα την υποβάλει σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:

1. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Ειδική Μονάδα Παραγωγής Καβάλας, Ερυθρού Σταυρού 3, Τ.Κ. 650 00 ΚΑΒΑΛΑ, τηλ.: 2510 231210. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 62/2015, υπόψη κ. Αναστάσιου Τριακόσια.
2. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Μονάδα     ιανομής Ξάνθης, Αν. Γεωργίου Μιλτιάδη 18, Τ.Κ. 671 00 ΞΑΝΘΗ, τηλ.: 25410 20645. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 62/2015, υπόψη κ. Χρήστου Τσαραβά.
3. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Ειδική Μονάδα Παραγωγής Αλεξανδρούπολης, Λεωφ.     ημοκρατίας
1, Τ.Κ. 680 00 Αλεξανδρούπολη, τηλ.: 25510 26336. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 62/2015, υπόψη κ. Στέφανου Μητράκα.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.