15 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Χαϊδαρίου

O ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε
(15) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Χαϊδαρίου, με έδρα το Χαϊδάρι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)
1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
4 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων
1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
1 ΔΕ Τεχνιτών Σιδεράδων
1 ΔΕ Υδραυλικών
4 ΥΕ Εργατών
1 ΔΕ Ξυλουργών
1 ΔΕ ΗλεκτρολόγωνΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική Αίτηση, επισυνάπτοντας:
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών ή διπλώματος όπου απαιτείται, καθώς και όλα τα ανακοίνωση δικαιολογητικά σύμφωνα με τον πίνακα Β (σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και αναγνώριση ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).
3. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στον Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17) στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρ. Καραϊσκάκη 138) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (2ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 30/11/2015 μέχρι και 04/12/2015.

Πληροφορίες στα τηλ. 2132047304-305-306-307 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr

Από το Blogger.