16 θέσεις εργασίας στο Δημο Αγίου Νικολάου

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά
δεκαέξι (16) ατόµων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον ΄Αγιο Νικόλαο Ν. Λασιθίου, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

2 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ (Απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
13 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ρούσου Καπετανάκη 7, Τ.Κ 72100, Άγιος Νικόλαος Ν.Λασιθίου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Ανδρουλάκη Αικ. ή κας Μαυρικάκη Μ. (τηλ. επικοινωνίας: 2841340128, 2841340124). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.