18 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γορτυνίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ
(18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ήπαροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Γορτυνίας,που εδρεύει στη Δημητσάνα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ Εργατοτεχνιτών (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)
1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)
1 ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
12 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Γορτυνίας, Τ.κ.22007 Δημητσάνα Γορτυνίας, Ν.
Αρκαδίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κ. Γεωργίου
Τσίτουρα (τηλ. επικοινωνίας: 2795360321). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.