18 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαραθώνος

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ
(18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών του Δήμου Μαραθώνος, που εδρεύει στον Μαραθώνα Ν.Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (καλαθοφόρου)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (εκσκαφέα-φορτωτή)
10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)
2 ΥΕ Εργατών ταφής-εκταφής νεκρών
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
1 ΔΕ Υδρομετρητών
1 ΔΕ Υδραυλικών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μαραθώνος, Λ.Μαραθώνος 104, Τ.Κ 19005, Νέα
Μάκρη Ν.Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Παπαϊωάννου Αρετής (τηλ. επικοινωνίας: 22943
20525).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.