20 εργάτες στο Δήμο Νέας Ζίχνης Σερρών

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ” άτομο
το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:


20 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.- Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.- Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Νέας Ζίχνης και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Γουμάγιας Ηλίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.