23 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Τυρνάβου

Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών
(23) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Τυρνάβου, που εδρεύει στον Τύρναβο Ν.Λάρισας και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

1 ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων-φορτηγών (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

3 ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων-φορτηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1 ∆Ε Χειριστών Σαρώθρου

16 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριµµατοφόρων)

2 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων (Ταφής-Εκταφής)

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας, οδός Σ. Καράσσου, αριθµός 1 και ειδικότερα στην υπηρεσία προσωπικού, κ. Γρηγοριάδου (τηλ. 2492350127, 9:00 π.µ. έως 13:00 µ.µ. ), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες (άρθρο 21 Ν. 2190/1994).

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.