25 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κρωπίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡ ΩΠΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιπέντε
(25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κρωπίας, που εδρεύει στο Κορωπί, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
20 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
2 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κρωπίας, Βασ. Κωνσταντίνου 47, Τ.Κ. 194 00 Κορωπί, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κυρίου Μαρκαριάν Κάρολου (τηλ. επικοινωνίας: 210 6026272). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.