33 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ελασσόνας

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών
(33) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ελασσόνας, που εδρεύει στην Ελασσόνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

3 ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων, χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

5 ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων, με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

25 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ελασσόνας, 6ης Οκτωβρίου 57, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, Τ.Κ. 40200, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπ’ όψιν κυρίας Χρ. Κατσιούλη (τηλ. επικοινωνίας: 2493350219, 2493350240).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.