40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Θέρμης

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Θέρμης, που εδρεύει στη Θέρμη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων :11 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ” Κατηγορίας) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
3 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Ε” κατηγορίας) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Σαρώθρου)
2 ΔΕ Οδηγοί Γ εωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ)
2 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Πολυ μηχανή ματος)
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Γ κρέϊντερ)
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Γ κρέϊντερ)
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Οδοστρωτήρα)
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος (Εναερίτης)
2 ΔΕ Οικοδόμοι
15 ΥΕ Εργάτες/τριες Αποκομιδής Απορριμμάτων

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν της κ. Βασιλικής Καραμούτσιου ή Μελίνας Ραμπίδου ή Άγγελου Καρλοβασίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2313-300747, 2313-300742, 2313-300743). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.