40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Τρικκαίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τρικκαίων, που εδρεύει στα Τρίκαλα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

20 ΥΕ Εργάτες-Συνοδοί Απορριμματοφόρων
9 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ΄κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
3 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ΄κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ΄+Ε΄κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΣΑΡΩΘΡΟ)
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΦΟΡΤΩΤΗΣ)
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες ή συντηρητές
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ισοπεδωτής γαιών)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα,
απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης,
υπόψη κ. Τζιμόπουλου Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 24313-51182).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.