42 θέσεις εργασίας στο Δημο Παλαιού Φαλήρου

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
31 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)
2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)
3 ΔΕ Οδηγών Γ΄+ Ε΄ Κατηγορίας (Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Τ.Κ. 17562 Παλαιό Φάληρο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ.κ. Κολιού Μ., Στάμπα Μ., Μπαβέλα Ι., Στεφάνου Δ., Πρέντζια Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 213.2020.207, 213.2020.202, 213.2020.205, 213.2020.206 και 213.2020.203). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.