57 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Κοζάνης

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα επτά (57) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών και Οργάνων (ημερήσιοι)
7 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών -Υποσταθμών (βάρδια)
21 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες (βάρδια)
13 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (βάρδια)
1 ΔΕ Τεχνίτης Συγκολλητής (ημερήσιοι)
1 ΔΕ Μετακινητής Βαρών (Μανουβραδόρος)
5 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες (ημερήσιοι)
1 ΔΕ Οικοδόμος Μόνιμων Συνεργείων Συντήρησης (ημερήσιος)
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών -Υποσταθμών (ημερήσιος)
1 ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
2 ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείου (βάρδια)
1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων
1 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης Εργαλειομηχανών Τορναδόρος (ημερήσιοι)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ, υπόψιν αρμοδίων υπαλλήλων κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινας τηλ. επικοινωνίας:24610-54305 ή κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριου τηλ: 24610-54283.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.