60 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη

Ανακοίνωση της υπ” αριθ. ΣΟΧ 1/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών)
εξήντα (60) ατόμων στη Διεύθυνση Καθαριότητας – Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης. Πιο αναλυτικά:
–        12 θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων – Φορτηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).
–        2 θέσεις  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτών – εκσκαφέων).
–        2 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σαρώθρου).
–        41 θέσεις ΥΕ Εργατών – τριών καθαριότητας.
–        3 θέσεις ΥΕ Εργατών – τριών κοιμητηρίων.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 15/11/2014 έως και 24/11/2015.
Ώρες παραλαβής αιτήσεων: 09:00 – 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Τσαβδαρίδου Ελπίδας, κ. Ζγουρή Γεωργίου, κας Κάλτσιου Αργυρώς, κας Καλλιτσουνάκη Χριστίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2313301022, 2313301023, 2313301075, 2313322013). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.