13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κοζάνης

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκατριών (13) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δ ήμου Κοζάνης (Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών), που εδρεύει στην Κοζάνη και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:


4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
3 Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
2 ΔΕ Μαγείρων/Μαγειρισσών
1 ΔΕ Οδηγών (Λεωφορείων) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
3 ΥΕ Καθαριστών/στριών


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήμος Κοζάνης, Πλατεία Νίκης 1, 50100 Κοζάνη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2461350304, 2461350325, 2461350323, 2461350340, 2461350362).

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.