14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πύργου

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πύργου, που εδρεύει στον Πύργο Ν.Ηλείας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:10 ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας
4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων-φορτηγών (Χωρίς κάρτα Ψηφιακού ταχογράφου)


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πύργου, Πλ. Σάκη Καράγιωργα, Τ.Κ 27100, Πύργος Ν.Ηλείας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας, υπόψη κας Ασημακοπούλου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας: 2621362407).

Αναδημοσίευση - Ανακοίνωση
Από το Blogger.