19 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλμυρού

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα
(19) ατόμων για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήμου Αλμυρού, που εδρεύει στον Αλμυρό, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:3 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
15 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήμος Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117, Τ.Κ. 37100 ΑΛΜΥΡΟΣ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου υναμικού και ιοικητικής Μέριμνας, υπ’ όψιν κυρίας Ελένης Μελαχροινάκη (τηλ. επικοινωνίας: 24223-50217). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προξήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.