48 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:7 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
18 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου & Σκοπελίτη 1, Τ.Κ.19003- Μαρκόπουλο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Σωτηρίου Βασιλικής ή κας Πέπελη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 22990-20118 ή 22990-20135). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Από την ΔΕΥΤΕΡΑ 21/12/2015, έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ  30/12/2015, καθημερινές και ώρες 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., θα πραγματοποιείται η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (1ος όροφος).

Αναδημοσίευση - Ανακοίνωση - Έντυπο Αίτησης
Από το Blogger.