100 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Φυλής

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για
την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (που προήλθαν από τις πλημμύρες στις 22.10.2015), και συγκεκριμένα τους εξής, ανά κωδικό θέσης/υπηρεσία/έδρα/ ειδικότητα/ διάρκεια σύμβασης/ αριθμού ατόμων:

15 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ J.C.B
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ-ΑΡΠΑΓΗΣ
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ
7 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
10 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΛΟΓΩΝ
3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ
5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΣ
10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ
8 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
20 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
16 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Αίτηση υποψηφίου
2.    Βεβαίωση για χρόνο ανεργίας
3.    Φωτοτυπία ταυτότητας
4.    Πιστοποιητικό γεννήσεως
5.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6.    Τίτλοι σπουδών
7.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
8.    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
9.    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ»

Στην «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» ο υποψήφιος επισυνάπτει:

α) Βεβαίωση για χρόνο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, εκδοθείσα μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής της αίτησης.

β) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός, τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και η φωτογραφία του κατόχου). Εάν από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου στο οποίο να αναγράφεται η ακριβής αριθμητική βαθμολογία και το έτος κτήσης αυτού. Εάν δεν προκύπτει από το πτυχίο ο βαθμός και ο χρόνος κτήσης αυτού θα προσκομίζεται πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία αυτά. Για τους τίτλους αλλοδαπής κατατίθεται πράξη αναγνώρισής τους και βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας.

δ) Πιστοποιητικό γεννήσεως

ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

στ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

ζ) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας οι οποίες χορηγούνται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις και φορείς, με καταληκτική ημερομηνία υπολογισμού την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

η) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας απ’ όπου να προκύπτει η εντοπιότητα.

Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης και μέχρι δέκα (10) ημέρες μετά την ανάρτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων – Άνω Λιόσια Τ.Κ. 133.41, απευθύνοντάς την στο πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής υπόψη κ. Σταυράκη Νικόλαου (τηλ. επικοινωνίας: 213-2042766).

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.