15 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μεγαρέων

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε
(15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μεγαρέων, που εδρεύει στα Μέγαρα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

3 ΔΕ Οδηγών [Γ’ (C) κατηγορίας – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
2 ΔΕ Οδηγών [Γ’ (C) κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
10 ΥΕ Εργατών (Καθαριότητας)


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη, Τ.Κ. 19100 ΜΕΓΑΡΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Φωτεινής Στυλιανοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 22960 81110 ή 22960 81904).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.