Ζητείται Βοηθός Λογιστή

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη Αττικής, είναι η μεγαλύτερη εταιρία διανομής ανταλλακτικών αυτοκινήτων για την ελεύθερη αγορά
στην Ελλάδα με 15 καταστήματα πανελλαδικά και περισσότερους από 240 εργαζομένους.

Βοηθός Λογιστή

Καταχώρηση εγγράφων στα πλαίσια του ΚΦΑΣ, ΕΛΓΣ, ΕΛΠ και των λοιπών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
Εμπορική Διαχείριση (έκδοση και καταχώρηση τιμολογίων)
Προετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ, ΦΜΥ) και μισθοδοσίας
Παρακολούθηση των ταμειακών ροών της εταιρείας
Τραπεζικές συναλλαγές, πληρωμές εσωτερικού/εξωτερικού
Συμφωνίες τραπεζών, προμηθευτών, πελατών
Διαχείριση επιταγών
Διαχείριση ταμείου 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ, με κατεύθυνση Λογιστικής ή Οικονομικών.
Απαραίτητη προϋπηρεσία από ένα (1) έως & τρία (3) έτη σε θέση Βοηθού Λογιστή εταιρείας με βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ - ΚΦΑΣ. Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών ως λογιστής σε εταιρείες απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων. Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως προϋπηρεσία σε ελεγκτική εταιρία.
Άριστη γνώση ERP
Άριστη γνώση Αγγλικών
Άριστη γνώση Excel και Word
Οργανωτικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Ευχέρεια στην επικοινωνία
Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Γνώση Ελληνικών & Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Γνώση Εργατικών/Ασφαλιστικών και χειρισμού λογισμικών Μισθοδοσίας
Επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών
Δυναμική προσωπικότητα.
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
Ικανότητα να ανταποκρίνεται σε προθεσμίες.
Ομαδικό πνεύμα και άριστη συνεργασία.
Μεθοδικότητα.
Άτομο εμπιστοσύνης.
Διακριτικός χαρακτήρας.
Παροχές Εταιρίας
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

πατήστε εδώ για την αποστολή του βιογραφικού σας
Από το Blogger.