10 καθηγητές φυσικής αγωγής στο Δήμο Ρεθύμνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα
(10) πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθληση για Όλους (ΠαγΟ) περιόδου 2015-2016 του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

10 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, Β) θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα του Δήμου και σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί και Γ) δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).
Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας.
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Πρόσφατη Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
Πρόσφατη Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος.
Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ρεθύμνης, Λεωφ. Κουντουριώτη 80, Τ.Κ. 74 132 Ρέθυμνο, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Γεωργίας Μπάκα και κας Χρυσάνθης Παλιάτσιου (τηλ. Επικοινωνίας: 2831341361, 2831341352).

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.