18 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Κοζάνης

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:


1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤEΣ (Για εργασίες λειτουργίας και συντήρησης αντλιοστασίων, δεξαμενών και βιολογικού καθαρισμού)
2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤEΣ (Για εργασίες τηλεθέρμανσης)
8 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ι. Μικρού 1 τ.κ. 50132 Κοζάνη, απευθύνοντάς την στη Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, υπόψη κ. Νικολάου Νικόλαου ή Λιάπη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2461051516). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.