10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ οτι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5)
ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Μάρτιο του έτους 2016, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής, κατ΄ αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

10 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από τον Δήμο και να την υποβάλλουν στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 23/2/2016 έως και 29/2/2016 στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου .

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
– Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.


Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.