11 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου «Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης για την υλοποίηση εργασιών «Αποκατάστασης και Ανάδειξης
του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης».

1 ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων
1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδα Α΄) και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
4 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
3 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα
συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην
Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση:
Καλαβρύτων 211 22131 Τρίπολη (τηλ. επικοινωνίας: 2710 225243 από 9:00 πμ έως 13:00 μμ) εντός προθεσμίας
πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 8/2/2016 μέχρι και 12/2/2016.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.

Προκήρυξη

Έντυπο - Αίτηση

Αναδημοσίευση:  e-dimosio.gr
Από το Blogger.