12 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.K» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ), που εδρεύει στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας-Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), Σπάρτης 46, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα Μεσσηνίας, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, υπόψιν κας Παχή (τηλ. επικοινωνίας: 2721063149).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.