13 θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για την άμεση αντιμετώπιση κατεπειγουσών, έκτακτων και εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας


1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (χειριστή φορτωτή)
2 ΔΕ Οδηγών
10 ΥΕ Εργατών


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής

δικαιολογητικά:

Τίτλους σπουδών και απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους, όπως απαιτούνται.
Φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας, όπου απαιτείται.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2207/1994.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Κεντρικό Κατάστημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης και επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως στο Τμήμα Προσωπικού της

Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου-Τρίπολη) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 25/02/2016 έως και 29/02/2016.

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.