17 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Νέας Σμύρνης

O Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινωνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 31-7-2016, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2015-2016.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω
σεμιναρίων , στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου να αναγράφεται: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό μου είναι αληθή, β) είμαι άνεργος (εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος), γ) θα απασχοληθώ σε οποιοδήποτε
αθλητικό πρόγραμμα του Δήμου Νέας Σμύρνης σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί, δ) δεν τελώ υπό
καταδίκη, υποδικία κ.λ.π.
3. Αντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί το τελευταίο 6ημηνο)
6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας (μόνο για τους μόνιμους κάτοικους Νέας Σμύρνης)
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος (εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος) – θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι 5 ημέρες πριν από την τελευταία δημοσίευση.
8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αναφέρονται σε ωρομίσθια εργασία, δεν θα υπολογίζονται στην μοριοδότηση αν από αυτές δεν προκύπτει το μηνιαίο σύνολο ωρών απασχόλησης. Θα ληφθούν υπόψη μόνο προϋπηρεσίες σε «Προγράμματα Άθλησης για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή μονογονεική οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης(www.neasmyrni.gr ) και να υποβάλλουν αίτηση (μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους) στο γραφείο Διεύθυνσης Προσωπικού του Δήμου Νέας Σμύρνης, 4ος όροφος, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00 (τηλ. Επικοινωνίας: 213 2025803).

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.