32 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λάρισας

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), που εδρεύει στη Λάρισα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:


11Τεχνίτες υδραυλικοί ΔΕ
2 Τεχνίτες υδραυλικοί ΔΕ, με άδεια οδήγησης δικύκλου 150cc
1 Βοηθός υδραυλικού ΔΕ
3 Βοηθοί υδραυλικοί ΔΕ, με άδεια οδήγησης δικύκλου 150cc
3 Οδηγοί φορτηγών ΔΕ
2 Μηχανοτεχνίτες ΔΕ
1 Τεχνίτης οχημάτων ΔΕ
4 Ηλεκτρολόγοι ΔΕ
3 Χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων ΔΕ
1 Καταμετρητής ΔΕ, με άδεια οδήγησης δικύκλου 150cc
1 Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ».


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ.:41222 Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψιν κας Θωμαϊδου Άννας (τηλ.επικοινωνίας: 2410687104,103,112).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.