60 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου (Κοζάνη)

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νουό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών -Υποσταθμών (βάρδιας)
22 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες (βάρδιας)
9 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (βάρδιας)
1 ΔΕ Τεχνίτης Συγκολλητής
13 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες (ημερήσιοι)
1 ΔΕ Οικοδόμος Μόνιμων Συνεργείων Συντήρησης (ημερήσιος)
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών -Υποσταθμών (ημερήσιοι)
2 ΔΕ Υδραυλικοί
1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστής
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων
2 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (ημερήσιοι)
1 ΔΕ Τεχνίτης Ξυλουργός


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την οίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ7ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλοον είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Ο 1350, Τ.Κ. 50100 -ΚΟΖΑΝΗ, υπόψιν αρμοδίων υπαλλήλων κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινας τηλ. επικοινωνίας:24610-54305 ή κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριου τηλ: 24610-54283.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμό των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016 για τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Δ. Μακεδόνα τηλ. 2461054305
Δ. Παπαδημητρίου τηλ. 2461054283

Υποβολή αιτήσεων γίνεται από 19.02.2016 έως και 29.02.2016

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.