101 προσλήψεις εποχικών στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ενέργειας Α.Ε.

Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενός (101) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στο νομό Αττικής (για τις ανάγκες αυτής στους νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης, όπου προκηρύσσονται οι κατωτέρω θέσεις) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

6 ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
1 ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
1 ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί
1 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές (Μηχανικοί Η/Υ)
1 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές (Μηχανικοί Η/Υ)
3 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
1 ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
1 ΤΕ Πτυχιούχοι Αναλυτές Προγραμματιστές
1 ΤΕ Πτυχιούχοι Αναλυτές Προγραμματιστές
1 ΤΕ Πτυχιούχοι Διοικητικού – Λογιστικού
44 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων
12 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών
6 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού
1 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής)
2 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Οικοδόμοι)
2 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα – ΚΛΑΡΚ)
5 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστών Γερανού)
1 ΔΕ Χειριστές Η/Υ
1 ΔΕ Μετακινητές Βαρών (Μανουβραδόροι)
3 ΔΕ Οδηγοί (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ Οδηγοί (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
3 ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές (Διοικητικοί – Γραμματείς)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ), Δυρραχίου 89, Τ.Κ. 104 43 Αθήνα, αρμόδιες υπάλληλοι : Mπλάνη Αικατερίνη, τηλ.: 210 5192273 και Θεολογίτη Αλεξάνδρα, τηλ.: 210 5192598. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται για πληροφορίες, ανάλογα με τον κωδικό θέσης, ως εξής:

1. Για τις θέσεις Αττικης
Αγίας Άννης 70, Τ.Κ. 122 41 Αιγάλεω
Αρμόδιες υπάλληλοι: κ.κ. Πυργιέρη Ανθή και Μαστροκώστα Αικατερίνη
Τηλέφωνα: 210 3492140 και 210 3492235

2. Για τις θέσεις Αρκαδίας
Σταθοπούλου 65,Τ.Κ. 222 20 Μεγαλόπολη
Aρμόδιος υπάλληλος : κ. Παπαντωνίου Αναστάσιος
Τηλέφωνα: 27910 27061– 6947205391

3. Για τις θέσεις Αιτωλοακαρνανίας 
Ι. Σταθά 66, Τ.Κ. 305 00Αμφιλοχία
Aρμόδιος υπάλληλος : κ. Βόβλας Θεόδωρος
Τηλέφωνα: 26420 24189 – 6978991389

4. Για τη θέση Αλεξανδρούπολη
Μ. Αλεξάνδρου 5, Φέρρες, Τ.Κ. 685 00 Αλεξανδρούπολη
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Κυριαζής Στέλιος
Τηλέφωνα: 25550 24883 – 6932307074

5. Για τη θέση με κωδικό 224
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Τζαμουράνης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 6970960483

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Σημαντικοί Σύνδεσμοι

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.