13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Στυλίδας

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛEI όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς (επόπτης ή υδρονομέας άρδευσης) για την
αρδευτική περίοδο έτους 2016, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 10/03/2016 έως 21/03/2016 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημαρχείο Στυλίδας, αρμόδιοι υπάλληλοι, Στεργίου Βασίλειος & Κρικζώνη Βασιλική).

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 22/2016 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομικών οργάνων άρδευσης ως εξής:

Επόπτης υδρονομέας άρδευσης, ένας (1) &
Υδρονομείς άρδευσης, δώδεκα (12)
Καθήκοντα υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό άρδευσης.

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακες, μέχρι της, σε έκαστο αρδευόμενο κτήμα, έκχυσής τους.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα ανωτέρω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.Η άμεση γνωστοποίηση αρμοδίως κάθε αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η φύλαξη των αγροτικών κτημάτων που εφάπτονται των αρδευτικών αυλάκων ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτά.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Στυλίδας – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 31 – 35300 ΣΤΥΛΙΔΑ, Τηλέφωνο 2238350109 FAX. 2238022572.

Προκήρυξη - Έντυπο

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.