14 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Κέρκυρας

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δήμου Κέρκυρας, που εδρεύει στο Δήμο Κερκυραίων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:


6 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
8 ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), 9η Παρ. Ι. Θεοτόκη 1,  Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, υπόψιν κας Τσαγκαροπούλου Ιολάνδας (τηλ. επικοινωνίας: 26610-24483). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη - Έντυπο ΑΣΕΠ

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.