16 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, που εδρεύει στη Λάρισα του Νομού Λάρισας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

12 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤ ΩΝ
2 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΩΤ Ν
2 ΥΕ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Τ.Κ. 415 00, Μεζούρλο – ΛΑΡΙΣΑ, υπόψη κου Γαρόφλου ή κας Δηλημίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2413 508207 – 2413 508282). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Προκήρυξη - Έντυπο ΑΣΕΠ

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.