37 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλλιθέας

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά
(37) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλλιθέας που εδρεύει στην Καλλιθέα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:26 YE Εργατών Καθαριότητας
5 ΔΕ Οδηγών αυτ/των (Απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
4 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτής)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καλλιθέας, Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ.17676 Καλλιθέα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ όψιν κας Θεοδοσίου (τηλ. επικοινωνίας: 213 20 70 415, κα Δεικτάκη 2132070412, κα Μαροπούλου 2132070414, κα Περγαντή 2132070417 ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων » Διαγωνισμών Φορέων » Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι » Ανεξάρτητες και άλλες αρχές » ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων » Διαγωνισμών Φορέων » Εποχικού (ΣΟΧ) δ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr.

Προκήρυξη - Έντυπο Αίτησης

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.