50 θέσεις εργασίας στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά πενήντα (50) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύµβασης και αριθµού ατόµων:

44 ΔΕ Ηµερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων 
2 ΔΕ Νυχτοφύλακες Αρχαιοτήτων 
4 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας


Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 22, Τ.Κ. 10675 Αθήνα, υπόψιν Κας Σ.Καρδαρά (τηλ. επικοινωνίας: 2132139514,543,518 – Α.Χατζή, Ε.Μπόνου, Μ.Μπίθα).  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη - Έντυπο ΑΣΕΠ

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.