6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιωαννιτών

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, ύστερα από
την υπ’ αριθμ. 16/10-02-2016 (ΑΔΑ: 6ΣΕΝΟΚΠΕ-ΔΚ3)Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, την υπ΄αριθμ 84/ 2016 (ΑΔΑ: 6ΣΥ9ΩΕΩ-Π25) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών, και την υπ΄αριθμ. Πρωτ: 27002/26-02-2016 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

3 ΥΕ Καθαριστών/τριών (για το Υπνωτήριο Αστέγων)

3 ΔΕ Φυλάκων (για το Υπνωτήριο Αστέγων)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, (Δ/νση: Αβέρωφ 6, 3ος όροφος, Ιωάννινα, τηλ: 2651001037) από 03/03/2016 έως την 14/03/2016, αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων είναι ο υπάλληλος κ. Γκουγιάννος Αθανάσιος ή κ. Σάρρα Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.