Θέσεις για νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους στο ΑΤΠΣΥΤΕ

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος, (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Νηπιαγωγούς (3 θέσεις) και
Βρεφονηπιοκόμους (4 θέσεις)
Οι επιτυχόντες θα εργαστούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου -με δυνατότητα ανανέωσης- στο Προσχολικό Κέντρο / Νηπιαγωγείο Αθήνας του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε, στο Κάτω Χαλάνδρι.

Απαραίτητα προσόντα:

Αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο Ελληνικού ΑΕΙ και αντίστοιχα αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο Ελληνικού ΤΕΙ.
Άριστη γνώση της Ελληνικής, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
Αποδεδειγμένη γνώση ή σχετική εμπειρία σχετικά με το Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης.
Συναφής ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών και κατά προτίμηση μέχρι 2 χρόνια.
Επιθυμητά προσόντα:

Ειδικές γνώσεις συναφείς με τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο της θέσης εργασίας.
Συμμετοχή σε σεμινάρια σχετικά με την προσχολική αγωγή – εκπαίδευση.
Κάθε πρόσθετο προσόν θα ληφθεί υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δουν αναλυτικά τις λεπτομέρειες της σχετικής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. http://www.atpsyte.gr/ και να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα (έως 2 σελίδες) έως 27/04/2016 και ώρα 12.00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση atpsyte@icap.gr.

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.