15 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαϊας

H ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ AXAΪΑΣ ανακοινωνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την
εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 «Αρχαιολογία» του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013» και συνεχιζόμενου (έργο phasing) έργου «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας» για χρονικό διάστημα έως 18 – 11 – 2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

3 ΠΕ Αρχαιολόγοι
2 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων
10 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Αλ. Υψηλάντου 197, Πάτρα – 261 10, απευθύνοντάς την στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης της ανακοίνωσης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Εφορείας (http://www.efaacha.gr) στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλαδή από 18 – 04 – 2016 έως και 22 – 04 – 2016).

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.