20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κρωπίας

Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού για ανέργους, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2016, συνολικού αριθμού έως είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου με την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

20 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕ Ν
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας (Δ/νση: Βας. Κων/νου 47, τηλ: 2106026272 εσωτ. 163 & 180) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Μαρκαριάν Κάρολος & κα. Σωφρόνη Καλομοίρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Προκήρυξη

Αναδημοσίεση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.