30 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου υπηρεσιών καθαριότητας τριάντα (30) ατόμων ως εξής:
Για την Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και τις μονάδες ευθύνης της, ήτοι Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ξενώνας – ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Καλαμάτας –– Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής: είκοσι επτά (27) εργαζόμενοι, ήτοι είκοσι έξι (26) καθαριστές – καθαρίστριες και ένας (1) εργαζόμενος -με εμπειρία στην επιστασία-οργάνωση του τομέα της καθαριότητας. Επίσης, απαιτείται εκ των είκοσι έξι (26) απασχολούμενων-καθαριστών-καθαριστριών οι δύο (2) να έχουν εμπειρία στον χειρισμό των περιστροφικών και πλυστικών μηχανών του Τομέα Καθαριότητας.
Για το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Φιλιατρών: τρεις (3) εργαζόμενοι καθαριστές – καθαρίστριες.
Οι αιτούντες θα πρέπει να δηλώνουν ρητά την προτίμησή τους για τις δύο ανωτέρω επιλογές με σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.1599/1986, σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα, και να τα υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, της Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Αντικάλαμος – Καλαμάτα, Τ.Κ.: 24100), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης πρέπει να συνυποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.