31 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρόδου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ»  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εξγασίας ιδιωτικού δικαίου οξίσμένου χξόνου, συνολικά τξιάντα ενός (31) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παξοδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείξησης Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ», που εδξεύει στη Ρόδο Ν. Δωδεκανήσου, και συγκεκξιμένα του εξής, ανά υπηοεσία, έδξα, ειδικότητα και διάξκεια σύμβασης, αξιθμού ατόμων:
 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ [Με επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ’ (D) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
21 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ [Με επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ’ (D) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ [Με επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ+Ε’ (DE) κατηγορίας]
4 ΔΕ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
2 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)]

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ», Αγ. Ιωάννη 54, Τ.Κ.85100, Ρόδος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Μπλούτη Αστερίας ή κου Καραμανώλη Φώτη (τηλ. επικοινωνίας: 22410-36370).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.