34 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Κισσάμου

Ο Πρόεδρος της Ακίνητα Μονοµετοχική Α.Ε ∆ήµου Κισσάµου ανακοινώνει οτι προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικού αριθµού τριάντα τεσσάρων ατόµων(34) για την κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών στον Μπάλο και στο Ελαφονήσι για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

15 ∆Ε Ταµίες 
6 ΥΕ Μπουφετζίδες
13 YE Eργάτες Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στα γραφεία του ∆ήµου Κισσάµου, εντός δέκα (10)ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της ηµέρας τοιχοκόλλησης της παρούσας ανακοίνωσης στο ∆ήµο Κισσάµου, δηλαδή από τις 27/04/2016 έως 06/05/2016 και αρµόδιοι για την παραλαβή των αιτήσεων είναι οι κ.Βαρουχάκη Ανδριάννα και κ Μαρακάκη Βασιλική κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Πληροφορίες τηλ. 28223-40200 και 28223-40222.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.