38 εποχικές προσλήψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης
διάρκειας, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την λειτουργία του Προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών των Σχολείων, για εργαζόμενες μητέρες – 2016» της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δήμου μας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα τις εξής ειδικότητες ανά αριθμό ατόμων:

3 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 
6 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
4 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 
6 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 
6 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΣ 
6 ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ
1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
6 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και απαραίτητων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, απευθύνοντάς την στη Διεύ- θυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσω- πικού, υπόψη κυρίας Βλαχιώτη Βασιλικής (τηλ. Επικοινωνίας: 2313317128, 2313317666, 2313317137, 2313317139, 2313317116). Σημειώνεται ότι, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα από τις 17 Μαΐου έως και τις 26 Μαΐου 2016. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.