20 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Κομοτηνής

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ΄ άτοµο το µήνα Ιούλιο, συνολικού αριθµού
είκοσι (20) ατόµων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθµό ηµεροµισθίων:

18 ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων 
1 ∆Ε τεχνίτης µαραγκός 
1 ∆Ε τεχνίτης θερµοϋδραυλικός

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουµε ενδεικτικά:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Τίτλο σπουδών και λοιπά απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τον πίνακα
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έχουν την υγεία και την φυσική κατάσταση για την εκτέλεση καθηκόντων εργατών γενικών καθηκόντων, τεχνίτη µαραγκού, τεχνίτη θερµοϋδραυλικού
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και ότι το κρίσιµο δωδεκάµηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια (έναρξη και λήξη).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κοµοτηνής, (∆/νση: Πλ.Βιζυηνού 1,69133 Κοµοτηνή, τηλ: 2531352470-2531352443) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Καρακώτσιος ∆ηµήτριος κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου Κοµοτηνής.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.