Προσλήψεις 22 ατόμων στο Δήμο Περάματος

Πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες των υπηρεσιών και συγκεκριμένα
τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Ειδικότητα Αριθμός
ατόμων

7 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ 
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝ/ΝΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ 
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
2 ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ
2 ΔΕ ΠΛΑΚΑΔΩΝ
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Περάματος, Λ. Δημοκρατίας 28 Τ.Κ. 188 63 Πέραμα, απευθύνοντάς την: στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. Επικοινωνίας: 210 4092210, 210 4092209, 210 4092215).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα του Δήμου μας, ήτοι από 07/08/2017 μέχρι και την 11/08/2017.

Προκήρυξη
Από το Blogger.